REGULAMIN
KONKURSU LIZBONA 2023
„PROJEKT”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji Konkursu LIZBONA 2023 „PROJEKT”.
  2. Organizatorem Konkursu jest Centrala Salezjańska ŚDM 2023 w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie.
  3. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora: https://lizbona.donbosco.pl/
  4. Konkurs organizowany jest dla grup, które pragną przygotowywać się i wyjechać na ŚDM 2023.
  5. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 12 września 2021 r. Do 21.10.2021r.
 2. Cele Konkursu
  • Celem Konkursu jest:
   1. zaprojektowanie koszulki ŚDM 2023
   2. zaprojektowanie flagi salezjańskiej
   3. zaprojektowanie flagi ŚDM 2023
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko i wyłącznie osoby związane ze środowiskiem salezjańskim, które przygotowują się do ŚDM Lizbona 2023 i są członkami danej grupy.
  2. Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny.
  3. Zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez lokalnego delegata Duszpasterstwa Młodzieżowego lub lidera grupy ŚDM 2023.
  4. Prace konkursowe wykonane w dowolnej technice (grafika komputerowa lub skan odręcznego rysunku) należy przesłać na adres lizbona@donbosco.pl
 4. Jury Konkursu
  • Centrala ŚDM 2023 w Krakowie
 5. Nagrody
  • Dla zwycięzców (danej grupy) przewidziane są koszulki ŚDM 2023
 6. Postanowienia końcowe
  1. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  2. Zmian w regulaminie Konkursu dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej Organizatora. Zmiany regulaminu stają się wiążące w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.
  3. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator.
  4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.

W projekcie można zainspirować się i wykorzystać oficjalne materiały promocyjne

Oficjalne logo ŚDM Lizbona 2023

Oficjalne loga Salezjańskiej Lizbony 2023

Oficjalne fonty ŚDM Lizbona 2023